• پارسی (Persian)

Kish Club Information Center

ArianParseh

Using services in promoting the tourism industry

This center consists of web, mobile software and Journal Club Kish; ArianParseh Company information activities in order to create more ease in the field of tourism in Kish Island. Users can use the website and mobile phone software Kish Club any hour of the day, a powerful and comprehensive database on Kish Island in possession of all necessary information regarding tourism activities in the island and to have access. The database will provide the possibility of purchasing tourism services and special discounts in the form of a membership card will also called Kish Club in the near future. Journal Kish Club is another strength point for ArianParseh brand. Kish Club website in the near future collaborate with universities and scientific institutes to start new chapter of integration of tourist information services in the form of virtual tours and other creative ideas that will be accessible in the country.

Kish Club News

News Title One
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure d...
2016/9/18 10:21:44

Photo Gallery

  • 01||||3||||درباره ما
  • 02||||4||||درباره ما
  • 03||||5||||درباره ما
  • 04||||6||||درباره ما
  • 05||||7||||درباره ما

Kish Club